Боян Манчев. Фото: Боряна Пандора

Метеорополитики (Meteoropolitics)

2018. Лекция

На пръв поглед, Метеорополитики (Meteoropolitics) изглежда на противоречиво понятие, доколкото двете гръцки думи, от които се състои, изглеждат в остър семантичен контраст. От една страна, понятието политики, On the one hand, the notion of politics, произтичаща от polis, град, препраща към способността на човешки субекти да са заедно, към принципите, които основават общото им (политическо) съществуване в определеното пространство на града. От друга страна - науката на метеорите, Meteora, Μετεωρολογικά, науката на небесни явления, тези, които се повдигат във въздуха (μετέωρος μετά + ἀείρω, ‘вдигам’, ‘издигам’), която се опитва да изследва неопределената сфера на природните феномени, непрогледната азбука на небесата. Обаче, първите предадени систематични трактати в двете полета се дължат на един и същи мислител, именно този, който е изобретил решителния инструмент на мисленето, понятието: Аристотел.

Следователно, сферите на човешката практика и на природните дейности са свързани, най-малкото имплицитно, от същата концептуална материя. Тъй че ще се опитам да приемам предизвикателството и да покажа, че към принципа на общо съществуване трябва да се подхожда отвъд сферата на човешкото - в неопределеното пространство на феномените, на неизвестните им и очарователни конфигурации, на логиката на събитието. Нещо повече, ще твърдя, че не е възможно да се осъзнава ощо съществуване без да се борави с общата му икономия, тоест икономия, която не е ограничена до човешките дела. Така че бъдещето на Метеорополитики трябва да стои за общия етос на съществуване, етоса на съвместно съществуване на безкрайния брой на крайните му модуси, ордите на формите на съществуване.

Така моят аргумент ще действа в режима на това, което наричам философски фантастичното. Обеден съм, че Operaismo naturale е проект, който се нуждае от и претендира за философски фантастичното; че съдържа потенциала, да допринася и да стимулира неговата пойетична динамика.

Bio

Боян Манчев е филисоф и театрален автор. Текущото му изследване, което предлага перспективите на радикален материализъм и динамична онтология, е в полето на онтология, философия на изкуството, и политическа философия. Манчев е автор на девет книги и около двеста глави на книги, каталози и други публикации на двайсет езика, сред които: Meteor. Texts for Theatre (в съавторство с Ани Васева, 2018; англ. Метеор. Текстове за Театъра) и Clouds. Philosophy of the Free Body (2017; Облаци. Философия на свободното тяло), Logic of the Political (2012; Логика на политическото), Miracolo (2011; Чудо), L’altération du monde: Pour une esthétique radicale (2009; Промяна на света: за една радикална естетика), La Métamorphose et l’Instant – Désorganisation de la vie (2009; Метаморфоза и миг - разорганизиране на живота). Търсенето на нова философска форма и възможността на ново изражение на етичния, естетичен и политически опит е ключов в преподавателската и изследователска работа, която се превежда в София (Нов Български Университет и Софийски Университет ), Париж (Международен колеж по философия), Берлин (Университет на изкуствата), Виена (Академия на изящните изкуства), Франкфурт (Hollins University) и Токйо (Център за философия в Университет Токйо) през последните двайсет години. Заедно с Ани Васева и Леонид Йовчев, Манчев е член-основател на Metheor.

boyanmanchev.net